Bases i inscripció Serielizados Kick 2024 - Serielizados

Bases i inscripció Serielizados Kick 2024

LA INCUBADORA DE SÈRIES EN CATALÀ 

 

SERIELIZADOS convoca la tercera edició del Serielizados Kick, la primera incubadora de sèries en català. El projecte és una iniciativa de SERIELIZADOS amb l’acompanyament i la supervisió del GAC – Guionistes Associats de Catalunya.

 

El SERIELIZADOS KICK compta amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (Generalitat de Catalunya) i la col·laboració de l’Institut Ramon Llull i SGAE Catalunya.  

Objectiu 

L’objectiu del Serielizados Kick és consolidar una incubadora que impulsi la creació i el desenvolupament de sèries en català.

 

Els projectes seleccionats participaran en un programa de mentoria, formació i residència i rebran un ajut econòmic de suport a la creació.

 

Serielizados Kick és la primera i única incubadora focalitzada en sèries en català que busca ser un espai d’innovació, inclusió, cooperació i professionalització de la creació audiovisual televisiva.

Com funciona? 

Un comitè seleccionarà 9 projectes de sèrie per a participar al Serielizados KICK.

En què consisteix:

 • Ajuts de suport a la creació i el desenvolupament

 

Cada projecte rebrà un ajut de suport a la creació de 9.000€ bruts que seran abonats al seu autor/a. 

 

L’ajut es destina a cada projecte amb independència del número de persones que escriuen. En cas de que un projecte tingui diversos/es autores/es, quedarà al seu criteri la distribució entre ells/es d’aquesta quantitat única. El pagament de l’ajut serà fraccionat durant el 2024. 

 

 • Acompanyament en l’escriptura del guió

 

Cada projecte seleccionat tindrà assignat un tutor/a que farà el seguiment de la seva evolució a través de tres sessions de mentoria personalitzada al llarg de la durada del programa.

 

 • Talent campus

 

Serielizados Kick – Talent Campus és un programa de formació i continguts dedicats a donar una visió completa i innovadora del procés de creació, producció i difusió de sèries. Es realitzarà entre el 16 i el 23 d’octubre de 2024 (dates aproximades a confirmar).

 

Contempla una part de la programació exclusiva per als 9 seleccionats del projecte, i una altra part que serà accessible al públic professional que hi vulgui assistir.

 

Durant el Talent Campus, els 9 projectes tindran:

 

  • Trobades amb cadenes i plataformes.
  • Una masterclass de guió.
  • Una jornada professional amb diversos panells i casos d’estudi.
  • Una tutoria col·lectiva. 
  • Una mentoria one-to-one de seguiment del projecte.

 

 • Residència 


Els projectes seleccionats gaudiran d’una residència creativa que pretén ser un espai per a compartir amb la resta de residents i rebre una tutoria. La residència es durà a terme del 11 al 18 de novembre a la FaberLlull (Olot).

 

 • Pitch


El Serielizados Kick conclourà amb dos Pitching Fòrums (un presencial i un virtual), en el qual els 9 seleccionats presentaran a un públic professional els seus projectes. L’objectiu dels Pitching Fòrums és donar a conèixer els projectes a productores. (Data prevista a confirmar al febrer del 2025)

Participants 

La convocatòria està oberta a totes les persones residents a l’Estat espanyol majors de 18 anys. 

Bases

 • El projecte ha ser de ficció. 
 • Poden participar projectes de sèries, websèries o mini-sèries de 6 episodis amb una durada de menys de 30 minuts per episodi. 
 • Haurà de ser original i inèdit. En cas d’adaptacions, presentar que es té l’autorització de drets per dur a terme l’adaptació.
 • El projecte s’ha de presentar en català.
 • La inscripció es fa a través de la  web del Serielizados Kick.
 • Es demana aportar la següent informació (segons el formulari d’inscripció):
  • Informació
  • Títol de l’obra
  • Tagline
  • Nom i Cognom de l’autor
  • Co-autors (màx. 6)
  • Imatge o Cartell
  • Dossier (més informació a continuació)
  • Durada
  • Nombre d’episodis
  • Idioma
  • Gènere
  • Tipus de guió *si és adaptat adjuntar els drets
  • Enllaç a videopitch: self-tape de màxim 1 minut presentant el projecte (pot estar protegit en un enllaç amb contrasenya)
  • Informació addicional: es demana adjuntar també el justificant de pagament de la quota d’inscripció o declaració de pertinença a GAC, SGAE, FAGA
 • Dossier amb els següents continguts
  • Sinopsi curta de la primera temporada (màx. 500 paraules)
  • Sinopsi curta de cada capítol (màx. 1000 paraules en total)
  • Descripció i arc de personatges (màx. 1000 paraules en total) 
  • Memòria d’intencions: to, motivacions, referent (màx. 500 paraules)
  • Bio-filmografia de l’autor/a/s (també indicar any de naixement i gènere dels autors)

Inscripció 

La inscripció es realitza a través d’aquest formulari (aquí l’enllaç).

 

El termini de presentació dels projectes finalitza el dijous 23 de Maig de 2024 a les 18.00h.

 

La quota d’inscripció de projectes és de 10€. 

 

Per a socis de GAC, FAGA i SGAE, la quota d’inscripció de projectes és gratuïta, però s’ha d’acreditar a la plataforma (apartat informació addicional). 

 

En cas que l’autor/a no sigui membre de GAC, de FAGA o d’SGAE s’haurà de fer per transferència bancària el pagament de la quota d’inscripció, indicant el nom del projecte i l’autor, a: ES52 2100 3247 1822 0028 2864. O també fer la transferència via Paypal a la compte que s’adreça en el següent QR.

 

És obligatori complir els requisits de les bases de forma correcta.  Per als supòsits no previstos en aquestes bases, l’organització podrà decidir sense apel·lació posterior. 

Comitè de selecció 

La selecció dels projectes es realitzarà en dues fases:

 

 • Tots els projectes presentats passaran una preselecció que duran a terme lectors/es assignats per la organització.
 • Els projectes preseleccionats seran valorats per un comitè format per guionistes, lectors i analistes de guió, que adoptarà les seves decisions de forma col·legiada.


El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic la segona quinzena de juliol.

 

La organització es reserva el dret de fer un dossier de resum dels projectes seleccionats. 

Criteris de selecció

Els criteris de valoració seran els següents:

 

 • Originalitat i proposta artística 
 • Desenvolupament de personatges. 
 • Qualitat de l’estructura per capítols. 
 • Viabilitat de la proposta.
 • Perfil i trajectòria dels autors/es. 


El comité vetllarà per una selecció diversa i plural. Tindran puntuació extra els projectes que:

 

 • Estiguin escrits o coescrits per dones.  
 • Estiguin escrits o coescrits per menors de 30 anys.
 • Estiguin escrits per persones representants de minories i diversitats funcionals i socials.
 • Tractin temàtiques sensibles a realitats de minories i diversitats funcionals i socials.


El procés de selecció dels 9 projectes estarà guiat pels següents compromisos:

 

 • Com a mínim 1 dels projectes hauran d’estar escrits o coescrits per socis d’SGAE.
 • Com a mínim 2 dels projectes hauran d’estar escrits o coescrits per socis del GAC.

Exclusions 

 • No podran participar aquells projectes els drets d’explotació dels quals hagin estat cedits o compromesos, en exclusiva, a tercers. 
 • Els participants es comprometen a no presentar projectes sobre les quals no tinguin els drets d’explotació i/o les autoritzacions acreditades adequadament. 
 • No s’admetran adaptacions de projectes si no es disposa dels drets de l’obra preexistent. 
 • No s’admetran a concurs obres amb una clara intenció publicitària (de marques, productes o empreses), així com les que tinguin intencionalitat de perjudicar tercers. 

Incompatibilitats

No s’admetran projectes ni autors/es que estiguin participant simultàniament a aquestes beques/laboratoris:

 

 • Residència de l’Acadèmia de Cinema Català 2024-2025.
 • Residencia de la Academia de Cine Español 2024-2025.


Els autor/s hauran de triar en quina incubadora prefereixen participar.

Compromís dels autors/es dels projectes seleccionats

En cas de resultar seleccionat/da i per rebre l’ajut, l’autor/a o autors/es es comprometen a:

 

 • Assistir a totes les activitats del Serielizados Kick.
 • Entregar una biblia completa del projecte i el guió del primer episodi al final de la incubadora. (El format d’aquests serà estipulat durant el Serielizados Kick).
 • Mencionar la participació al Serielizados Kick en la documentació del projecte seleccionat, així com a l’obra audiovisual resultant amb el text següent: “Seleccionat al Serielizados Kick”.


El no compliment parcial o total d’aquests requisits detectat, constatat i comunicat al autor per l’organització, pot causar la revocació de la selecció i el reemborsament de les dotacions econòmiques percebudes.

 

L’autor que abandoni el programa una vegada iniciat aquest per qualsevol causa, incloent les vinculades a compromisos de caràcter professional, hauran de notificar-ho a l’organització per escrit i amb una antelació no inferior a 60 dies. La justificació i els motius exposats per l’abandonament seran valorats de manera individual per Serielizados. En cas d’incompliment del termini de preavís o de valoració negativa dels motius exposats, es podrà requerir el reemborsament de la dotació econòmica percebuda per l’autor fins la data de l’abandonament.


Serielizados podrà fotografiar i enregistrar les activitats organitzades i fer ús, publicació i exposició de les imatges obtingudes per a la difusió de la incubadora, prèvia autorització signada de la corresponent cessió de drets per part dels i les participants.

Autorització dels autors a favor de Serielizados

La participació en el present programa amb una obra (entenent com a tal la pròpia obra inherent al projecte i/o l’obra resultant del desenvolupament d’aquest) no suposa cap cessió de drets a favor de Serielizados sobre la mateixa, més enllà de la mera autorització dels autors de les obres finalistes per a la seva reproducció i comunicació pública, únicament amb el caràcter instrumental necessari per al desenvolupament del present programa i per a la seva difusió en els actes relacionats amb l’entitat, així com en altres esdeveniments organitzats per Serielizados durant el període de 3 anys, permetent la difusió a la premsa. Aquesta autorització de l’autor es fa de manera no exclusiva, gratuïta i amb la facultat de cessió a tercers. 

Protecció de dades

D’acord amb allò disposat a la normativa vigent de protecció de dades, la informació personal que sigui facilitada a l’organització en el procés d’inscripció i selecció, és la estrictament necessària per a la participació en el programa objecte d’aquesta convocatòria i serà tractada per SERIELIZADOS amb l’exclusiva finalitat de la gestió i administració del citat programa.

 

La informació personal obtinguda durant la fase d’inscripció serà tractada durant el temps de duració del procés de selecció dels projectes, essent bloquejada i eliminada una vegada cobert aquest període.

 

En el cas de que el projecte esdevingui seleccionat, les dades personals facilitades únicament seran comunicades a terceres persones implicades en el desenvolupament del Serielizados Kick, a més de la corresponent publicitat relacionada amb la selecció del projecte i el seu desenvolupament dins el programa.

 

Serielizados tractarà les dades obtingudes pel manteniment de la relació contractual necessària per la participació en el procés de selecció del programa i que queda establert en aquestes bases. En cap cas Serielizados realitzarà una transferència internacional de les dades obtingudes fora del territori de la Unió Europea.


Els participants al programa consultar la Política de Privacitat completa de l’entitat a
https://serielizados.com/politica-de-privacidad/

Registre del Projecte i Responsabilitat

Els autors dels projectes finalistes aportaran, a sol·licitud de la organització, la documentació que acrediti la titularitat dels drets de propietat intel·lectual a favor seu, així com les altres autoritzacions esmentades en aquestes bases. El fet de no aportar aquests documents serà motiu suficient per a l’exclusió del concurs del projecte finalista. 


Així mateix, els autors dels projectes presentats a concurs seran els únics responsables de qualsevol reclamació que es pugui presentar a causa del contingut
d’aquest, i manifesten que el contingut respecta la legislació vigent, que no lesiona obres protegibles, ni els drets a l’honor, intimitat i imatge de tercers. 

Condicions generals 

Serielizados es reserva el dret de suspendre, modificar, ajornar o cancel·lar total o parcialment el programa, sempre que sigui per causes justificades, sense que impliqui cap responsabilitat per Serielizados. 


Si es modifiquen aquestes bases Serielizados es compromet a publicar-les pel mateix procediment. 


En cas que, per raons sanitàries derivades de la COVID-19 o similar, no es pugui o sigui desaconsellable dur a terme presencialment alguna de les seves activitats, aquestes es realitzaran online.


El participant declara que accepta sense condicions el procediment del concurs, i es sotmet a allò que s’ha estipulat en les bases. En cas de divergència o de falta de previsió en aquestes, la decisió que s’hi adopti correspondrà a Serielizados que, com a única font d’interpretació, serà inapel·lable.


Qualsevol consulta respecte a aquestes bases podeu escriure al correu electrònic
kick@serielizados.com